Jaarverslag


Jaarverslag 2016

Uitvaartvereniging De Laatste Eer te Schoorl

Wij kunnen met alle medewerkers van Uitvaartvereniging de Laatste Eer ook dit jaar terug kijken op een goed en actief verenigingsjaar  waarin op 26 maart 2016 oud voorzitter van onze vereniging Fred Gutker is overleden. Fred Gutker is 5 jaar voorzitter geweest van onze vereniging.

In het afgelopen kalenderjaar 2016 is er 21  maal een beroep gedaan op onze vereniging om de uitvaart te begeleiden. De uitvaartleidsters hebben de uitvaarten van leden en  niet-leden verzorgd. Waarvan 11 vrouwen en 10 mannen. Het aantal crematies was 15 en 6 begrafenissen.

Om de verenigingszaken goed te behartigen komt het bestuur regelmatig bij elkaar en vindt er veel mailing  plaats tussen de bestuursleden.  

Het dagelijks bestuur van de vereniging is in 2016 twee maal bij elkaar gekomen en het voltallige bestuur ook tweemaal. Het dagelijks bestuur komt voorafgaand aan de bestuursvergaderingen bij elkaar om de lopende zaken te bespreken. In de bestuursvergadering wordt het bestuur bijgepraat. Ook wordt de algemene leden vergadering voorbereid tijdens de bestuursvergaderingen. De algemene ledenvergadering vond dit jaar plaats op 26 maart. Voorafgaand aan de vergadering werd een minuut stilte gehouden voor alle overledenen die door de vereniging zijn verzorgd.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 26 maart 2016 heeft bestuurslid Trudy Henneman te kennen gegeven nog een termijn beschikbaar te zijn evenals Anouke Butter. Door het aftreden van de secretaris Jeannet van Leeuwen in 2015 is er een vacature ontstaan. Na een sollicitatie procedure wordt Simone Hazebelt tijdens de Algemene Ledenvergadering voorgedragen en benoemd tot secretaris van de vereniging. De continuïteit van het bestuur is hiermede gewaarborgd.

Het dagelijks bestuur heeft op 14 april en 10 november 2016 de half jaarlijkse vergadering van de Federatie van Noord Holland bezocht. De Federatie maakt zich zorgen over het aantal uitvaart verenigingen dat landelijk terug loopt. Oorzaken zijn volgens de federatie: gebrek aan nieuwe ledenaanwas, geldgebrek en de continuïteit van het bestuur kunnen waarborgen. Of het tij valt te keren zal de toekomst moeten uitwijzen.

De vereniging wordt door de Landelijke overkoepelende organisatie Nardus op de hoogte gehouden van nieuwe wettelijke maatregelen, voorschriften en regelingen betreffende het uitvaartwezen. Dankzij Nardus staat sinds 21 september 2016 “het Noaberschap in de lokale uitvaart” op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed lijst in Nederland. Het doel van deze plaatsing is dat deze traditie activiteiten ontwikkelt om de traditie een toekomst te geven.

De website van de vereniging blijft een vast gegeven voor informatie over de vereniging. Naast de wekelijkse advertentie in de Duinstreek, de vermelding in de telefoongids en op de website van de Gemeente, speelt ook persoonlijke contact een belangrijke rol.

De gemeente Bergen heeft noodzakelijkerwijs besloten om de urnenheuvel die dankzij onze vereniging is aangelegd weer af te graven. Hiertoe is besloten omdat er geen gebruik werd gemaakt van deze heuvel en erg onderhoudsgevoelig was. Wel blijft het muurtje staan met alle herdenkingsplaatjes. Ook is de gemeente Bergen bezig met het restylen van de aula op de algemene begraafplaats. Hier is de vereniging nauw bij betrokken.

Uit reacties van nabestaanden kunnen wij ook dit jaar op maken dat onze uitvaarten met zorg en betrokkenheid worden uitgevoerd.

Een vereniging met 19 medewerkers kan niet bestaan zonder hun steun en inzet. Onze grote dank gaat uit naar allen die het vele werk hiervoor verrichten.

Wij kijken uit naar een goed verenigingsjaar 2017.

Namens het bestuur,

Simone Hazebelt (secretaris)