Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Schoorl te houden op donderdag 5 april 2018 om 20.00 uur in de Blinkerd te Schoorl.

De Agenda luidt als volgt:

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Herdenking overledenen in 2017
 3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 23 maart 2017
 4. Mededelingen en ingekomen stukken
 5. Jaarverslag 2017
 6. Bestuursverkiezing en rooster van aftreden.

         Aftredend en herkiesbaar:

         Mevr. T. de Koe, op eigen verzoek niet herkiesbaar

         Mevr. S. Hazebelt, secretaris, herkiesbaar

         Voorgesteld wordt in de vrijgevallen functie van een bestuurslid van de vereniging te benoemen: De heer J.G.M. Stet als bestuurslid.

         Tegenkandidaten kunnen voor 1 april ingediend worden bij de secretaris.

 1. Vast te stellen het rooster van aftreden.

 Pauze

 1. Verslag financiële commissie jaarrekening 2017
 2. Benoeming nieuw lid financiële commissie
 3. Vaststelling Jaarrekening 2017 (ligt ter inzage tijdens vergadering)
 4. Contributievaststelling 2019
 5. Vaststelling diverse tarieven voor 2019
 6. Begroting 2019
 7. Rondvraag
 8. Eventuele uitreiking van de Nardus Gedragscode Uitvaartzorg door mevrouw J. Groot, bestuurslid van Nardus
 9. Afscheid van aftredend bestuurslid Tineke de Koe
 10. Afscheid van drager Willem Butter
 11. Sluiting

Geachte leden van de uitvaartvereniging “De Laatste Eer”

Hierbij een nieuwsbrief met o.a. de uitnodiging  en agenda voor onze ledenvergadering op donderdag 5 april a.s.

Ook 2017 was voor de vereniging weer een goed jaar. In het bestuur en de dragers waren geen mutaties.

In 2018 neemt Tineke de Koe afscheid als bestuurslid en Willem Butter als drager. Beiden hebben veel voor de vereniging betekend. Bij punt 16 en 17 van de agenda gaan wij hieraan de nodige aandacht schenken.

Wel was er nieuws wat betreft de uitvaartleidsters. Mevr. Gerda Roozendaal heeft te kennen gegeven het wat rustiger aan te willen doen. Wij hebben dit opgelost door de functies van beide uitvaartleidsters te wijzigen. Vanaf 1 januari 2018 is mevrouw Lia Rezelman als 1e en mevrouw Gerda Roozendaal als 2e uitvaartleidster aangesteld. Deze wisseling is ook in overleg gegaan met onze zustervereniging uitvaartvereniging St. Barbara. Ook voor uitvaartvereniging St. Barbara is bovenstaande ingevoerd.

Voor een uitgebreide informatie van onze vereniging verwijs ik u naar onze website www.uitvaartschoorl.nl  Deze site wordt regelmatig aangepast met  de laatste nieuwsberichten.

Verder heeft het bestuur in het afgelopen jaar gewerkt aan de kwaliteitsnorm voor onze vereniging.

Ook in het uitvaartwezen worden eisen gesteld aan de kwaliteit  en de organisatie van de uitvaart verenigingen.

Tijdens de jaarvergadering hebben wij de eer om van het landelijk orgaan Nardus een oorkonde te ontvangen waaruit blijkt dat wij aan de gestelde kwaliteitsnormen voldoen. Mevr. J. Groot van Nardus zal een uitleg geven over Nardus en de betekenis van de oorkonde.

Vorig jaar schreef Jouke Minkema in zijn kolom “dat wou ik effe kwijt” een geestig artikel over onze jaarvergaderingen. Dit heeft ons goed gedaan. De opkomst was in 2017 boven verwachting.

Wij hebben Jouke zijn artikel goed gelezen en hebben dan ook besloten de komende jaren de agenda van de ledenvergaderingen uit te breiden met een inleider(ster) over diverse onderwerpen die interessant zijn voor onze vereniging.

Wij rekenen ook dit jaar op een goede opkomst  en hopen u te verwelkomen op donderdag 5 april a.s. in de Blinkerd.

Namens het bestuur .

Durk Boorsma (voorzitter)

“Noaberschap in de lokale uitvaart”.

Sinds 2016 is “het naoberschap in de lokale uitvaart” geplaatst op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. Noaberschap is een specifieke traditie die zijn oorsprong in de agrarische samenleving in grote delen van Nederland heeft. Noaberschap kan het best vertaald worden als ‘burenhulp’ of ‘bijstand’.

In de geest van deze mooie traditie van vroeger wordt “het naoberschap” tegenwoordig overgenomen door een uitvaartvereniging. Onze uitvaartvereniging “de Laatste Eer” is een vereniging die inhoud geeft aan deze eeuwenoude traditie. De vereniging is niet uit op winstbejag, waardoor de contributie laag blijft maar wel de zorg draagt voor een waardige uitvaart van een overleden naober.

Wij gebruiken bij onze vereniging sinds 2017  het Logo van “het naoberschap in de lokale uitvaart”. Het verkrijgen van het predicaat “immaterieel cultureel erfgoed” is een hart onder de riem voor het bestuur en de vrijwilligers die zich inspannen voor onze vereniging.

Nardus gedragscode uitvaartzorg.

Als vereniging zijn wij aangesloten bij Nardus samenwerkende uitvaartorganisaties. Nardus behartigt de belangen van diverse uitvaartverenigingen in Nederland. Nardus wil een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de uitvaartbranche in Nederland.

In 2017 is onze vereniging een aanvraag gestart voor het verkrijgen van de Nardus gedragscode Uitvaartzorg. De Nardus gedragscode Uitvaartzorg heeft als doelstelling het kwaliteitsniveau van de dienstverlening in de uitvaartranche te beheersen.

De Nardus gedragscode Uitvaartzorg omvat alle uitvaartverzorgende diensten en werkzaamheden die starten vanaf het moment van een overlijdensmelding tot en met de financiële afwikkeling en de toegezegde diensten met betrekking tot nazorg.

Wijzigingen.

Wijzigingen in uw gezinssamenstelling en of  adreswijzigingen kunt u doorgeven op het onderstaand adres. Of mail het naar onderstaand mailadres.

Uitvaartvereniging  “De Laatste Eer Schoorl”  

Secretariaat:  Korhoendersweg 15, 1873 JA  GROET.

E-mail adres van de vereniging: info@uitvaartschoorl.nl