Geachte leden van De Laatste Eer .

Na 15 jaar lang een uitvaartkrant te hebben uitgegeven heeft het bestuur voor dit jaar besloten u van nieuws te voorzien via deze nieuwsbrief.  Voor meer specifieke informatie over onze vereniging verwijs ik u naar onze website www.uitvaartschoorl.nl. Op deze site kunt u lezen hoe u een afspraak kunt maken met onze uitvaartleidster of met iemand van de Nuvema.                                                 

In het verenigingsjaar 2016 deden zich weinig bijzonderheden voor. Opvallend is wel dat het aantal crematies sterk toeneemt. Hierdoor wordt er steeds minder een beroep gedaan op onze dragers. Het zittende bestuur is voltallig en ook bij de uitvaartleidsters en dragers waren er geen mutaties.  Wij stellen het zeer op prijs dat onze penningmeester zich weer voor een nieuwe bestuursperiode beschikbaar stelt.

Tot slot wil ik u graag wijzen op de uitnodiging voor onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. Helaas worden deze bijeenkomsten slechts matig bezocht, terwijl men als lid hier de mogelijkheid heeft mede het beleid te bepalen voor een vereniging met meer dan 800 leden!  Ondanks de opkomst van commerciële uitvaartbedrijven, weten ook niet-leden onze vereniging te vinden. Samen met de uitvaartleidster en dragers zorgt onze vereniging er voor dat een uitvaart op respectvolle wijze wordt uitgevoerd. Wij hopen u te kunnen verwelkomen op 23 maart a.s. in De Blinkerd.

Namens het bestuur, Durk Boorsma

Wat houdt het lid zijn van onze vereniging in?

Onze uitvaartvereniging verzorgt de uitvaart van haar leden. Dit gebeurt op lokaal niveau en volledig naar de wensen van de leden.

Het grote voordeel van onze vereniging is dat wij zonder winstoogmerk werken. Wij werken met vrijwilligers. Hierdoor is de uiteindelijke familierekening lager.

Als lid van onze vereniging heeft u recht op de verenigingsvergoeding. Dat houdt in dat de kosten voor de uitvaartleidster en de dragers niet in rekening worden gebracht. Bij een crematie geldt dit voor de uitvaartleidster en het vervoer tot hetzelfde bedrag.

 

Alle andere kosten worden tegen de kostende prijs in rekening gebracht.

Wel wordt de familierekening verhoogd met het vaste verenigingsbedrag.

Alle gehanteerde verenigingsbedragen worden jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

Wat kost een lidmaatschap?

Een lidmaatschap bedraagt m.i.v. 1 januari 2017 € 9,- per persoon per jaar. Gezinsleden beneden de 16 jaar zijn gratis medelid, mits zij zijn ingeschreven bij de ouder(s).

De gezinsleden beneden de 16 jaar dienen wel aangegeven te worden bij de administratie van de vereniging.  

Per 1 januari 2004 geschiedt de inning van de contributie door automatische machtiging. Leden die hier geen gebruik van maken wordt € 2,- boven de contributie in rekening gebracht ter dekking van de inningskosten.

Belang van het goed doorgeven wijzigingen.

Voor de administratie en om de belangen van de leden goed vast te leggen, is het belangrijk dat iedere wijziging wordt gemeld bij de vereniging. Denk hierbij aan wijziging gezinssamenstelling, adreswijziging, wijziging rekening nummer, maar ook opzegging.

Kinderen blijven, ook als ze verhuizen naar een ander adres, lid van de vereniging. Spreek daar met uw kinderen over.

Als u verhuisd naar een adres buiten ons werkgebied heeft u even goed recht op een vergoeding van onze vereniging. Mits u overeenstemming heeft met onze vereniging. Dit geldt dus ook voor volwassen kinderen. 

De wijzigingen kunt u schriftelijk door geven:

Uitvaartvereniging  “De Laatste Eer Schoorl”  

Secretariaat:  Korhoendersweg 15, 1873 JA  GROET.

Of via het E-mail adres van de vereniging: info@uitvaartschoorl.nl.