NOTULEN van de Algemene Ledenvergadering van Uitvaartvereniging De Laatste Eer, Schoorl, gehouden op donderdag 24 maart 2016 om 20.00 uur in de Blinkerd te Schoorl.

1. Opening en vaststelling agenda.

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Het bestuur stelt het zeer op prijs dat er leden zijn die de moeite hebben genomen om naar de vergadering te komen. Er zijn geen aanvullingen op de agenda en de agenda wordt als zodanig vastgesteld.

2.  Herdenking overledenen.

De voorzitter memoreert de mensen die in 2015 zijn overleden. De vereniging heeft in 2015 30 uitvaarten begeleid, waarvan 14 leden. De voorzitter vraagt een ogenblik stilte om de overledenen, zowel leden als niet-leden, waarvoor de vereniging in 2015 de uitvaart heeft verzorgd, te herdenken. De namen van de overledenen worden opgelezen.

Er wordt staande 1 minuut stilte in acht genomen.

 3. Notulen ALV van 18 maart 2014.

Er zijn zowel inhoudelijk als tekstueel geen opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd met dank aan Jeannet van Leeuwen.

 4. Mededelingen en ingekomen stukken.

De drager Henk Bakker heeft af bericht gegeven voor de vergadering wegens werkzaamheden elders.

De voorzitter heeft contact gehad met de Gemeente over de voortgang van het restylen van de aula op de algemene begraafplaats. Er ligt een plan op tafel. De gemeente is op zoek naar een mogelijkheid om dit plan financieel rond te krijgen. Jack Borst vraagt of de gemeente de aula wil laten bestaan. De intentie van de gemeente is voortgang van de aula.

De urnenheuvel is afgegraven door de gemeente omdat hier geen belangstelling voor is. Het muurtje met de gedenkplaatjes is blijven staan.

De ingekomen stukken bestaan uit de vergaderstukken van de Federatie, de Nuvema en Nardus.

Er is een brief van Nuvema binnen gekomen met de uitleg dat zij de vereniging willen overnemen. Dit omdat veel verenigingen problemen in het bestuur kennen en er financieel  niet goed voorstaan. De brief heeft het bestuur voor kennisgeving aangenomen. Het bestuur gaat niet in op dit aanbod, omdat het bestuur goed draait en de vereniging er financieel goed voorstaat.

 5. Jaarverslag 2015.

Toelichting wordt er door de voorzitter gegeven op het jaarverslag.

Dit jaar geen uitvaartkrant van de vereniging omdat er teveel tijd in gaat zitten en de kosten voor een uitvaartkrant worden te hoog voor de vereniging.

Volgend jaar wil het bestuur een stuk in de Duinstreek plaatsen over de vereniging.

De heer Zanstra stelt voor om voortaan het jaarverslag naar de email adressen te sturen van de leden. Het bestuur legt uit dat het voor de vereniging onbegonnen werk is om al de mail adressen te verzamelen en bij te houden. Op de website staat het jaarverslag. Er gaat door het bestuur nagedacht worden of er misschien meer stukken op de website geplaatst kunnen worden. Tevens gaat het bestuur meer ruchtbaarheid aan de website geven.

Het jaarverslag 2015 wordt goedgekeurd met dank aan Jeannet van Leeuwen.

 6. Bestuursverkiezing.

De voorzitter bedankt Jeannet van Leeuwen voor haar bewezen diensten de afgelopen jaren. Jeannet heeft in oktober al afscheid genomen van het bestuur.

Mevrouw Trudy Henneman bestuurslid is aftredend en herkiesbaar. De vergadering benoemt mevrouw Henneman voor een volgend termijn.

Mevrouw Anouke Buter bestuurslid is aftredend en herkiesbaar. De vergadering benoemt mevrouw Butter voor een volgend termijn.

Voorgesteld wordt mevrouw Moos Hazebelt voor de functie van secretaris. Zij is al meerdere maanden werkzaam als aspirant-secretaris. Mevrouw Moos Hazebelt wordt benoemd als secretaris.

Het rooster van aftreden wordt voorgelezen.

7. Verslag Financiële commissie.

De heer Jan Stet en mevrouw Carina Gutker hebben de stukken goed bestudeerd. De gevoerde administratie is uitstekend. De penningmeester wordt hartelijk bedankt voor het vele werk dat hij verricht.

Voorgesteld wordt de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde beleid in 2015.

8. Benoeming nieuw lid financiële commissie.

De heer Jan Stet is aftredend en wordt hartelijk bedankt voor zijn bijdrage aan de controle van de stukken. Mevrouw Carina Gutker wordt benoemd voor de financiële commissie van 2016. De heer Jan Kapitein biedt zich aan om plaats te nemen in de financiële commissie van 2016. De heer Jan Kapitein wordt benoemd voor de financiële commissie van 2016.

9. Vaststelling Jaarrekening 2015.

De penningmeester geeft uitvoerige toelichting op de cijfers. Mevrouw Blanda de Beer vraagt de penningmeester waar het geld fonds leden voor staat. Het fonds leden is voor de korting die de leden bij hun uitvaart krijgen. Wettelijk is de vereniging verplicht dit fonds te hebben, zodat als de vereniging wordt opgeheven de korting aan de leden nog betaald kan worden. De Jaarrekening wordt goedgekeurd.

 10. Contributievaststelling.

Omdat er een batig saldo is heeft het bestuur gemeend de contributie niet te verhogen. De contributie wordt vastgesteld.

 11.Vaststelling diverse tarieven 2017.

Het CAO voor het uitvaartwezen is vastgesteld en doorgevoerd in de vergoedingen. Er zijn geen vragen vanuit de vergadering. De tarieven worden vastgesteld.

 12. Begroting 2017.

De penningmeester geeft toelichting op de begroting. Er wordt uitgegaan van 20 uitvaarten. Er is een batig saldo.

Mevrouw Blanda de Beer vraagt waarom de contributies hoger zijn. De penningmeester legt uit dat er verschillende leden zijn die zich in hebben moeten kopen. De begroting wordt vastgesteld. De penningmeester wordt bedankt voor het werk dat hij heeft verricht.

13. Verenigingsactiviteit en website

De uitvaartkrant verschijnt niet meer. Er wordt gekeken of er in de Duinstreek een groot stuk kan komen te staan over de vereniging. In 2017 gaat er een nieuwsbrief met uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering uit naar alle leden.

Naar een bestuursactiviteit wordt gezocht in het kader van kennis vergaren voor de vereniging.

14. Rondvraag en sluiting.

Mevrouw Jeannet van Leeuwen: Bedankt iedereen voor het afscheid dat zij heeft gehad in oktober vorig jaar. Jeannet wordt namens het bestuur bedankt voor haar inzet de afgelopen jaren.

Mevrouw Gerda Roozendaal: Bedankt de vereniging voor de goede samenwerking.

De heer Jan Stet: Hoe is de verhouding tussen het dagelijkse bestuur en het algemeen bestuur van de vereniging. Antwoord: Het dagelijks bestuur bereidt de vergadering voor van het algemene bestuur. Iedere deelnemer van het bestuur heeft zijn specifieke taak. Er is openheid wat betreft het dagelijks bestuur tegenover het algemene bestuur. 

Er zijn verder geen vragen.

De vergadering wordt door de voorzitter gesloten met dank aan de aanwezigen voor hun belangstelling. De aanwezigen worden uitgenodigd tot napraten onder het genot van een drankje en een hapje.

Aldus vastgesteld,

D. Boorsma, de voorzitter

S. Hazebelt, de secretaris